Den 1 januari 2010 började en ny era för de oberoende kattföreningarnai Sverige och Norge. Efter att i 45 år ha stått utanför alla förbund,har föreningarna anslutit sig till World Cat Federation – WCF – med säte i Tyskland.WCF organiserar drygt 540 föreningar över hela världen.De svenska, f.d. IDP-föreningarna, är de första i Skandinavien att ansluta sig till WCF. Begreppet Nordiska Independent – IDP – är härmed avskaffat.www.wcf-online.de/
WCF ingår i World Cat Congress WCC, med medlemsförbund över hela världen. 
Föreningar i WCF – I WCF finns tre olika typer av föreningar. En förening kan (efter patronagetiden) ansöka om att bli huvudmedlem. En huvudförening, som har minst 100 medlemmar blir, efter att ha blivit godkänd på Generalförsamlingen/General Assembly (det vi kallar årsmöte), fullvärdig medlem med rätt att rösta på kommmande GA-möten. Fram till GA-mötet är föreningen under beskydd, patronage, av en redan fullvärdig medlemsförening. Den förening som inte uppnått 100 medlemmar fram till GA-mötet, fortsätter som patronage, dvs att vara under beskydd. Patronaget förlängs successivt. En förening under patronage har ingen rösträtt på GA-mötet. Den tredje typen är vad som kallas ”sub club”, dotterförening, som lyder under en moderförening (en huvudförening med minst 100 medlemmar). Dotterföreningen bedriver sin egen verksamhet på samma sätt som andra, men utställningarna arrangeras med hjälp av och under överinseende av moderföreningen. En WCF-förening, oavsett huvud-, patronage- eller dotterförening,bestämmer självständigt över sin interna verksamhet på samma sätt som tidigare, arrangerar möten, träffar, gör tidning, har egen hemsida osv.
Utställning – WCF har en viss central styrning, som i första hand gäller utställningarna. Medlemsföreningarna följer det gemensamma utställningsreglementet, men kan ha egna speciella tillägg. WCF har också regler för domarutbildning och ett register över medlemsdomare och gästdomare. I WCC, som WCF ingår i, gäller Open Doors, vilket innebär att alla utställare, oberoende av förbundstillhörighet, är välkomna att ställa ut.
Stamnamn – WCF har ett centralt stamnamnsregister. Huvudföreningar (såväl de med minst 100 medlemmar som föreningar under patronage) skickar sina stamnamnsansökningar till detta register för kontroll och godkännande. Stamnamnsansökningar från dotterföreningar går via respektive moderförening. Troligen kommer stamnamnsansökningar från WCF-föreningar i Norden, att gå till stamnamnsregistratorn för WCF-föreningarna i Norden för en första kontroll innan de sänds vidare till WCF. Det gemensamma stamnamnsreglementet kommer att uppdateras och anpassas till vad som gäller i WCF.  
Stambokföring – WCF har ingen central stambokföring och inga övergripande stambokföringsregler. Varje förening som är huvudmedlem eller under patronage sköter sin egen stambokföring enligt sina egna regler. Dotterföreningarnas stambokföring sköts av moderföreningen och enligt moderföreningens regler. Stamtavlorna utfärdas dock i respektive förenings eget namn. Dotterföreningarnas stamtavlor utfärdas alltså i respektive dotterförenings namn. Det för de nordiska föreningarna gemensamma stambokföringsreglementet kommer att redigeras och kompletteras med en del etiska regler som gäller i WCF.  
WCF-föreningarna i Norden – De nordiska WCF-föreningarna kommer att fortsätta med sina egna, gemensamma möten som hittills. Stadgarna för WCF-föreningarna i Norden kommer att finnas kvar, men blir anpassade till WCF. Den gemensamma hemsidan kommer att vara kvar och den kommer att bli uppdaterad, men byter namn till WCF-föreningarna i Norden. Stambokförarkommittén, PR-kommittén och Web-kommittén fortsätter som hittills, detsamma gäller IDP-fonden ochIDP-rådet. Dessa båda kommer troligen att byta namn till WCF-fonden respektive WCF-rådet.